เกี่ยวกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุน เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองลงทุนเรนเนสซานซ์ จำกัด มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เสนอทางเลือกของการลงทุนที่หลากหลาย โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ สร้างผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีทีมจัดการกองทุนมืออาชีพพร้อมทั้งการบริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าการลงทุนจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

No. Name Position
1 นายยิบพงษ์ สินเจิมสิริ กรรมการผู้มีอำนาจ
2 นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ
3 นางสาวพัชราภา อ่ำพันธุ์ กรรมการผู้มีอำนาจ
4 นายสมบูรณ์ ดาศรี กรรมการผู้มีอำนาจ
5 นายกฤษฎา หุตะเศรณี กรรมการ
6 นายอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ กรรมการ
7 นางสาวณพีรา เตชาชาญ กรรมการ
8 ลอร์ด ทิมโมธี จอห์น เลห์ เบลล์ กรรมการ
9 นาย ไนเจล เอียน อัลมอนด์ กรรมการ
10 น.ส. ศุภญา กิจกมลวัฒน์ กรรมการ

 

 • ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 
 • นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
 • รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน    
 • นโยบายปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า  และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าการที่กิจการที่กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทเข้าไปลงทุนมีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของลูกค้า

   

           ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัท ดังต่อไปนี้

   

  1. จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
  3. มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยมีประเด็น

  เรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่ไปลงทุน

  เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามด้วย

  1. มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
  2. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
  3. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์

         และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

Renaissance Fund Management LTD.

All Seasons Place CRC Tower, Suit3207, 32rd Fl., 87/2 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok, Thailand 10330
Tel: (662) 550 6220 Fax: (662) 550 6229 E-mail: info@renaissfund.com