กองทุนส่วนบุคคล

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

การจัดการลงทุนให้กับลูกค้าภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้ากำหนด

ลูกค้าต้องทำสัญญาจ้างบริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการจะตัดสินใจลงทุนภายใต้กรอบการลงทุนและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

เพื่อความโปร่งใสบริษัทจัดการทำการฝากหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ ของลูกค้าไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต.

การจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล

นโยบายการลงทุนและความเสี่ยงตามประเภท

ประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนส่วนบุคคลสามารถลงทุนได้

  

หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน
ตั๋วเงินคลัง เงินฝาก
ตั๋วเงิน บัตรเงินฝาก
หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หน่วยลงทุน ตั๋วแลกเงิน
หุ้น ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
พันธบัตร ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน ทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ค่าใช้จ่ายกองทุนส่วนบุคคล

  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)
ค่าสอบบัญชี (ถ้ามี)

ปัจจัยที่ควรพิจาณาก่อนเลือกนโยบายการลงทุน

Renaissance Fund Management LTD.

All Seasons Place CRC Tower, Suit3207, 32rd Fl., 87/2 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok, Thailand 10330
Tel: (662) 550 6220 Fax: (662) 550 6229 E-mail: info@renaissfund.com